Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej knih, e-booků, obrazů, video programů, video kurzů a meditací (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek: esterdavidova.com
 3.  Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Ester Davidová

Fonovická 117

Klimkovice

IČO: 730 97 551

Tel. číslo: 778 428 628

 

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

 1.      Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
 2.       Objednávka
 3.       Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese: http://esterdavidova.com/http-esterdavidova-com-eshop/

           Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://esterdavidova.cz/http-esterdavidova-com-eshop/

             Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.esterdavidova.com/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

      Kupní cena, daňový doklad

 1.        Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://esterdavidova.com/http-esterdavidova-com-eshop/   najdete konečnou cenu produktu. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.
 2.        Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.
 3.       Způsob a forma platby
 4.        Způsob platby:Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
  r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
  bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
  bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
  GOPAY s.r.o.
 5. Možnosti  plateb:
 6. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Ester Davidové
 7. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
 8. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná
 9. Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 Ochrana údajů

 1.       Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
 2.     Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
  zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
 3.         Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese:  Ochrana osobních údajů
 4.       Závěrečná ustanovení
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21.2.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek  http://esterdavidova.cz/http-esterdavidova-com, popřípadě dalšími informačními kanály. 
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stánek http://www.esterdavidova.coma je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.